Tieliikenteen turvallisuustavoitteiden seuranta, Q3/2016

28.09.2016

Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti tavoitetta vähemmän.

Lue lisää

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen, Q3/2016

28.09.2016

Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti tavoitetta vähemmän.

Lue lisää

Kuolleet ja loukkaantuneet onnettomuusluokittain, Q3/2016

28.09.2016

Vuoden 2015 liikennekuolemista 37 % oli seurausta kohtaamis- tai ohitusonnettomuuksista, 27 % yksittäisonnettomuuksista ja 23 % jalankulkija-, polkupyörä- tai mopo-onnettomuuksista.

Lue lisää

Kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin, Q3/2016

28.09.2016

Vuonna 2015 tieliikenteessä kuolleista 59 % ja loukkaantuneista 53 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 12 % ja pyöräilijöiden 11 %.

Lue lisää

Kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin, Q3/2016

28.09.2016

Vuonna 2015 tieliikenteessä kuolleista 21 % ja loukkaantuneista 32 % oli iältään 15–24-vuotiaita. Vähintään 65-vuotiaiden osuus kuolleista oli 25 % ja loukkaantuneista 15 %.

Lue lisää

Junaliikenteen turvallisuus

25.08.2016

Junaliikenteen turvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla. Merkittäviä onnettomuuksia tapahtuu harvoin ja lievempiäkin onnettomuuksia vähän. Merkittäviä liikkuvan kaluston tulipaloja ja törmäyksiä on tapahtunut Suomessa hyvin harvoin ja suistumisiakin keskimäärin vain yksi vuodessa. Myös vakavuudeltaan lievempien suistumisten, törmäysten ja tulipalojen määrä on vähentynyt viime vuosina.

Lue lisää

Tasoristeysturvallisuus

25.08.2016

Tasoristeysonnettomuudet ovat Suomessa tapahtuvista rautateiden merkittävistä onnettomuuksista yleisin onnettomuustyyppi. Rautatieonnettomuuksissa tapahtuvista vakavista henkilövahingoista tasoristeysonnettomuudet aiheuttavat noin 50 %.

Lue lisää

Henkilövahingot rautatieonnettomuuksissa

24.08.2016

Rautatieonnettomuuksissa kuoli seitsemän henkilöä vuonna 2015. Kuolleiden määrä oli hieman edellisvuosia korkeampi, mutta kuitenkin kymmenen vuoden keskiarvon alapuolella.

Lue lisää

Vaihtotöiden turvallisuus

24.08.2016

Vaihtotyö on luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Vaihtotyötä voidaan veturien lisäksi tehdä mm. laskumäkityönä. Nykyisin vaihtotöistä suuri osa tehdään radio-ohjattujen veturien avulla. Vaihtotöissä tapahtuu junaliikennettä enemmän onnettomuuksia, mutta pienistä nopeuksista johtuen vaihtotyöonnettomuuksien seuraukset ovat tyypillisesti pieniä.

Lue lisää

Ratatöiden turvallisuus

16.08.2016

Ratatöiden ja junaliikenteen turvallinen yhteensovittaminen on ollut rautateiden keskeisimpiä turvallisuushaasteita jo vuosien ajan. Vuonna 2015 ratatöihin liittyviä poikkeamia raportoitiin Liikennevirastolle yhteensä 332 kappaletta. Raportoitujen poikkeamien määrä on noin 50 % suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna. Kasvun taustalla saattaa olla poikkeamien määrän todellinen lisääntyminen, mutta myös parantunut raportointiaktiivisuus.

Lue lisää