Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta, Q2/2017

03.08.2017

Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta, Q2/2017

Turvallisuustilannetta seurataan ylätason (taso 1; onnettomuudet, vakavat vaaratilanteet ja kuolleet) mittarien lisäksi erilaisilla alatason (tason 2 ja 3) mittareilla, joilla seurataan operatiivisten riskitekijöiden kehitystä. Tason 2 mittareita ovat merkittävimmät onnettomuuksien syytekijät (mm. kiitotiepoikkeamat, läheltä piti-tilanteet ilmassa ja ilma-aluksen hallinnan menetykset ilmassa) ja tasolla 3 mitataan näiden tai muiden onnettomuus- tai vaaratilanneuhkaa sisältävien tapausten syy- tai myötävaikuttavia tekijöitä. Ilmailun turvallisuuden tilan seurantaan käytettävät mittarit ja niille määritetyt tavoitteet perustuvat Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa (FASP) määriteltyihin indikaattoreihin ja tavoitteisiin. Tarkempi kuvaus niistä löytyy osoitteesta http://www.trafi.fi/tietopalvelut/arviointipalvelut

Tilanne Q2/2017

Suomalaisen aikataulunmukaisen kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuus oli edelleen hyvällä tasolla vuoden 2017 toisella neljänneksellä, kun tilannetta mitataan ylätason mittareilla. Onnettomuudeksi luokiteltavia tilanteita ei tapahtunut. Vakavia vaaratilanteita aikataulunmukaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui kaksi kappaletta. Muussa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui yksi vakavaksi vaaratilanteeksi luokiteltu tilanne.
Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan onnettomuuksia ei myöskään ollut tapahtunut, ja vakavia vaaratilanteita oli ollut yksi.

Kaupallisessa ilmakuljetuksessa tilanne vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä myös tason 2 mittareilla arvioiden on yleisesti ottaen hyvä. Kuitenkin toisella neljänneksellä ilma-alusten väliset läheltä piti -tilanteet ilmassa sekä kiitotiepoikkeamat ovat lisääntyneet edellisvuoteen nähden.
Läheltä piti -tilanteissa toisena osapuolena oli useimmissa tapauksissa miehittämätön ilma-alus (drone). Katso tarkemmat tiedot läheltä piti -tilanteista ilmassa sekä kiitotiepoikkeamista.

Kotimaisessa yleis- ja harrasteilmailussa vuoden 2017 toisella neljänneksellä turvallisuuden kehitys hivenen heikentyi edellisvuodesta, mutta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. 
Onnettomuudet ovat yleis- ja harrasteilmailussa edelleen onneksi harvinaisia, mutta niiden määrä kuitenkin kasvoi kolmeen edellisvuoden vertailujakson yhdestä. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei tapahtunut. Onnettomuuksien määrä on silti edelleen hyvällä tasolla kun katsotaan tilannetta pidemmällä aikavälillä.
Vakavien vaaratilanteiden määrä kasvoi edellisvuoteen nähden. Niiden osalta voi todeta määrän olevan pidemmän aikavälin keskiarvossa.

Tason 2 mittareilla arvioituna yleis- ja harrasteilmailussa tilanne on yleisesti ottaen kehittynyt hyvään suuntaan aiempiin vuosiin nähden. Toisella neljänneksellä kuitenkin ilma-alusten välisten läheltä piti -tilanteiden määrä kasvoi huomattavasti edelliseen vuoteen nähden ja niitä onkin jo nyt tapahtunut yhtä monta kuin koko viime vuonna.

Miehittämättömien ilma-alusten Suomessa aiheuttamia läheltä piti -tilanteita on ollut kolme kappaletta vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla.  

 

Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös