Raskaiden ajoneuvojen tilakuva

13.10.2017

Raskaiden ajoneuvojen tilakuva

Henkilöliikenteen ajoneuvot

Ajoneuvojen määrät ja suuruusluokat

Vuoden 2016 lopussa liikennekäytössä oli yhteensä 12 471 linja-autoa ja kesäkuun 2017 yhteensä 11 991 linja-autoa. Vuosina 2008–2016 linja-autojen määrä on kasvanut keskimäärin 160 ajoneuvolla vuosittain. Vuosina 2015 ja 2016 määrä ei kasvanut käytännössä lainkaan. Vuoden 2008 lopussa linja-autoja oli liikennekäytössä 11 177. Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2016 lopussa merkittynä 5 020 linja-autoa, jotka eivät olleet liikennekäytössä.

Linja-autoista 26 % on rekisteröity Uudellemaalle, 9 % Pirkanmaalle, 9 % Päijät-Hämeeseen ja 8 % Varsinais-Suomeen. Muihin maakuntiin on rekisteröity 1–6 % linja-autoista. 

Linja-autoista oli vuoden 2016 lopussa 33 % kokonaismassaltaan alle 5 000 kiloa (ajoneuvoluokka M2). Yli 5 000 kilon painoisia (ajoneuvoluokka M3) oli siis 67 %. Vuonna 2008 M2-luokan linja-autojen osuus oli 28 %, minkä jälkeen osuus on kasvanut tasaisesti viime vuosiin asti. Pienten linja-autojen määrä on kasvanut vuosina 2008–2016 noin 130 ajoneuvolla vuosittain (3,7 %). Suurten M3-luokan linja-autojen määrä on pysytellyt likimain samoissa lukemissa koko tarkastelujaksolla (2008-2016): kasvua on tullut keskimäärin vain 30 ajoneuvoa vuosittain (0,4 %).

Ajoneuvojen keski-ikä

Ajoneuvorekisterin mukaan liikennekäytössä olleiden linja-autojen keski-ikä vuoden 2016 lopussa oli 11,4 vuotta. Vuosina 2008–2016 on säilynyt melko vakaasti 11,4–11,6 vuoden tuntumassa. Linja-autojen keski-ikä oli korkein Pohjois-Pohjanmaalla (14,0 vuotta). Kaluston keski-ikä ylittää 13 vuotta myös Pohjois-Savossa (13,6), Lapissa (13,5),  Satakunnassa (13,2) ja Etelä-Pohjanmaalla (13,1). Linja-autojen keski-ikä oli selvästi pienin Uudellamaalla (9,4 vuotta) ja Päijät-Hämeessä (9,6 vuotta). Uudempaa kalustoa oli käytössä myös Kymenlaaksossa (10,3 vuotta) ja Pirkanmaalla (10,9 vuotta).

Käyttövoimat

Liikennekäytössä olevista linja-autoista dieselkäyttöisiä oli vuoden 2016 lopulla 99,2 %. Osuus on jonkin verran noussut vuoden 2011 lopusta, jolloin se oli 98,9 %. Bensiinikäyttöisten linja-autojen osuus on koko tarkastelujaksolla (2008-2016) ollut 0,2 %. Sähkökäyttöisten linja-autojen määrä on noussut nollasta 13:een (0,1 %). Maakaasukäyttöisten linja-autojen määrä puolestaan on laskenut 77:stä (0,7 %) 38:aan (0,3 %).

Päästöt ja kulutus

LIPASTO:n tietojen mukaan linja-autoliikenteen vuosisuorite oli vuonna 2016 noin 630 miljoonaa kilometriä ja vuosina 2012–2016 keskimäärin 620 miljoonaa kilometriä vuosittain, mikä on 1,2 % tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Taulukossa 1 on esitetty linja-autoliikenteen laskennalliset kokonaispäästöt päästölajeittain. 

Taulukko 1. Linja-autoliikenteen vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskipäästöt LIPASTO:n mukaan vuosina 2012–2016.

päästölaji

vuosipäästö (t/a)

osuus tieliikenteen päästöistä (%)

keskipäästö

(g/km)

(l/ 100 km)

hiilimonoksidi CO

962

1,5

1,55

hiilivedyt HC

112

1,3

0,18

typen oksidit NOx

3 281

8,6

5,29

hiukkaset PM

51

4,2

0,083

hiilidioksidi-ekv CO2e

453 781

4,1

731

kulutus

159 461

4,2

34,3

Tavaraliikenteen ajoneuvot

Ajoneuvojen määrät ja suuruusluokat

Pakettiautoja oli liikennekäytössä vuoden 2016 lopussa yhteensä 311 376 ajoneuvoa ja kesäkuun 2017 lopussa yhteensä 321 579 ajoneuvoa. Vuosina 2008–2016 pakettiautojen määrä on kasvanut keskimäärin 3 200 ajoneuvolla vuosittain. Vuoden 2008 lopussa pakettiautoja oli liikennekäytössä 285 471. Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2016 lopussa merkittynä 119 341 pakettiautoa, jotka eivät olleet liikennekäytössä. 

Pakettiautoista 23 % on rekisteröity Uudellemaalle, 9 % Varsinais-Suomeen, 9 % Pirkanmaalle ja 8 % Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin on rekisteröity 2–5 % pakettiautoista. 

Pakettiautoista oli vuoden 2016 lopussa 33 % kokonaismassaltaan alle 2 600 kiloa ja 67 % yli 2 600 kiloa. Vuonna 2008 alle 2 600 kilon painoisten osuus 39 % eli pienempien pakettiautojen osuus on laskenut vähitellen. Pienempien pakettiautojen määrä on laskenut vuosittain noin 1 300 ajoneuvolla eli 1,2 % vuodessa. Yli 2 600 kiloa painavien pakettiautojen määrä puolestaan on kasvanut vuosittain noin 4 500 ajoneuvolla eli 2,4 % vuosivauhtia.

Kuorma-autoja oli liikennekäytössä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 94 780 ja kesäkuun 2017 lopussa yhteensä 99 912. Vuosina 2008–2016 kuorma-autojen määrä on kasvanut keskimäärin 200 ajoneuvolla vuosittain kuitenkin niin, että vuosina 2009, 2012, 2014 ja 2016 kuorma-autojen määrä laski. Vuonna 2014 liikennekäytöstä poistui jopa 1 500 kuorma-autoa. Vuoden 2008 lopussa pakettiautoja oli liikennekäytössä 93 004. Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2016 lopussa merkittynä 50 998 kuorma-autoa, jotka eivät olleet liikennekäytössä.

Kuorma-autoista 23 % on rekisteröity Uudellemaalle, 9 % Varsinais-Suomeen, 9 % Pirkanmaalle ja 7 % Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin on rekisteröity 1–6 % kuorma-autoista.

Vuoden 2016 lopussa kuorma-autoista 47 % oli kokonaismassaltaan 3 500–12 000 kiloa (ajoneuvoluokka N2). Yli 12 000 kilon painoisia (ajoneuvoluokka N3) oli siis 53 %. Yli 24 000 kilon kokonaismassan kuorma-autoja on 38 %. Vuonna 2008 N2-luokan kuorma-autojen osuus oli 49 % ja yli 24-tonnisten kuorma-autojen osuus 35 %. Pienten kuorma-autojen osuus on siis vähittäin laskemassa, kun taas suurten kuorma-autojen osuus kasvaa. Vuodesta 2008 vuoteen 2016 pienten kuorma-autojen määrä on laskenut keskimäärin 100 ajoneuvolla vuodessa (0,2 %). Vähenemä kuitenkin painottuu viimeisiin viiteen vuoteen, jolloin määrä on vähentynyt reilulla 500 ajoneuvolla vuosittain. Vastaavasti yli 12-tonnisten määrä on koko jaksolla (2008-2016) kasvanut vuosittain noin 300 ajoneuvolla (0,7 %) ja yli 24-tonnisten määrä noin 500 ajoneuvolla (1,6 %).

Perävaunuja, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kiloa mutta alle 10 000 kiloa (ajoneuvoluokka O3), oli vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 491. Määrä on kasvanut 42 % vuodesta 2008, jolloin niitä oli 346. Perävaunuja, joiden kokonaismassa on yli 10 000 kiloa (ajoneuvoluokka O4), oli vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 49 685. Määrä on kasvanut 13 % vuodesta 2008, jolloin niitä oli 43 943. Suurten perävaunujen määrä kasvaa vuosittain noin 700 perävaunulla.

Ajoneuvojen keski-ikä

Ajoneuvorekisterin mukaan liikennekäytössä olleiden kuorma-autojen keski-ikä vuoden 2016 lopussa oli 12,7 vuotta. Kuorma-autojen keski-ikä oli korkein Pohjois-Karjalassa (14,4 vuotta), Etelä-Savossa (14,0 vuotta) ja Kainuussa (13,9 vuotta). Kuorma-autojen keski-ikä oli selvästi pienin Uudellamaalla (10,8 vuotta). Uudempaa kalustoa oli käytössä myös Keski-Pohjanmaalla (12,1 vuotta), Kymenlaaksossa (12,6 vuotta) ja Pohjanmaalla (12,8 vuotta). 

Käyttökiellossa olevat ajoneuvot liikenteessä selvityksessä tarkasteltiin liikennevirrassa liikkuvia ajoneuvoja rekisterikilven tunnistuksen perusteella. Selvityksen mukaan tieliikenteessä liikkuvien pakettiautojen keski-ikä on noin 8,5 vuotta ja kuorma-autojen noin 7,1 vuotta. Ajoneuvojen ikäjakauma on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Liikennevirrassa kulkevien paketti- ja kuorma-autojen ikäjakauma.

Käyttöönottovuosi

Pakettiautot

Kuorma-autot

-1996

3,8 %

2,2 %

1997-2001

13,8 %

7,7 %

2002-2006

22,3 %

19,9 %

2007-2011

29,5 %

30,8 %

2012-2016

30,4 %

39,2 %

Käyttövoimat

Liikennekäytössä olevista pakettiautoista 96,3 % oli vuoden 2016 lopussa dieselkäyttöisiä. Dieselkäyttöisten osuus on kasvanut vuoden 2011 lopusta, jolloin se oli 94,8 %. Samalla bensakäyttöisten osuus on laskenut vuoden 2011 5,2 %:sta 3,5 %:iin vuonna 2016. Vuoden 2016 lopussa pakettiautoista 170 (0,05 %) oli sähkökäyttöisiä ja 166 bensiini/maakaasukäyttöisiä. Sähkökäyttöisiä oli vuonna 2011 yhteensä 75 ja bensiini/maakaasukäyttöisiä 49 pakettiautoa. Maakaasukäyttöisten pakettiautojen määrä on kasvanut 28 ajoneuvosta vuonna 2011 kaikkiaan 74 ajoneuvoon vuonna 2016. 

Liikennekäytössä olevista kuorma-autoista 98,2 % oli vuoden 2016 lopussa dieselkäyttöisiä ja 1,5 % bensiinikäyttöisiä. Lopuista kuorma-autoista yksi oli sähkökäyttöinen, 64 bensiini/etanoli-käyttöisiä (0,07 %), 63 bensiini/maakaasu-käyttöisiä, 13 maakaasukäyttöisiä ja 11 bensiini/puukäyttöisiä. Dieselkäyttöisten kuorma-autojen osuus on laskenut viime vuosina vähitellen. Vuoden 2011 lopussa niiden osuus oli 98,7 % ja bensiinikäyttöisten 1,2 %. Bensiini/maakaasu-käyttöisiä kuorma-autoja oli vuonna 2011 yhteensä 39 ja bensiini/etanoli-käyttöisiä kolme. Maakaasukäyttöisiä oli tuolloin 19 ja bensiini/puu-käyttöisten osuus on pysynyt samana.

Päästöt ja kulutus

Pakettiautoliikenteen vuosisuorite oli LIPASTO:n tietojen mukaan vuonna 2016 noin 5 369 miljoonaa kilometriä ja vuosina 2012–2016 keskimäärin 5 283 miljoonaa kilometriä vuosittain, mikä on 10,1 % tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Taulukossa 3 on esitetty pakettiautoliikenteen laskennalliset kokonaispäästöt päästölajeittain.

Taulukko 3. Pakettiautoliikenteen vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskipäästöt LIPASTO:n mukaan vuosina 2012–2016.

päästölaji

vuosipäästö (t/a)

osuus tieliikenteen päästöistä (%)

keskipäästö

(g/km)

(l/ 100 km)

hiilimonoksidi CO

4 188

6,4

0,79

hiilivedyt HC

722

8,3

0,14

typen oksidit NOx

5 180

13,6

0,98

hiukkaset PM

413

33,6

0,078

hiilidioksidi-ekv CO2e

990 922

9,0

188

kulutus

347 788

9,1

8,8

Kuorma-autoliikenteen vuosisuorite oli LIPASTO:n tietojen mukaan vuonna 2016 noin 4 201 miljoonaa kilometriä ja vuosina 2012–2016 keskimäärin 4 041 miljoonaa kilometriä vuosittain, mikä on 7,7 % tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Taulukossa 4 on esitetty kuorma-autoliikenteen laskennalliset kokonaispäästöt päästölajeittain.

Taulukko 4. Kuorma-autoliikenteen vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskipäästöt LIPASTO:n mukaan vuosina 2012–2016.

päästölaji

vuosipäästö (t/a)

osuus tieliikenteen päästöistä (%)

keskipäästö

(g/km)

(l/ 100 km)

hiilimonoksidi CO

5 385

8,2

1,33

hiilivedyt HC

556

6,4

0,14

typen oksidit NOx

17 291

45,4

4,28

hiukkaset PM

341

27,7

0,084

hiilidioksidi-ekv CO2e

3 227 736

29,4

799

kulutus

1 132 475

29,6

37,4

Kuorma-autoliikenteen päästöt ja kulutus vaihtelevat erittäin paljon kuorma-auton oman massan ja kuorman mukaan. Taulukossa 5 on esitetty keskimääräinen päästökuormitus päästölajeittain pienellä jakelukuorma-autolla ja täysperävaunuyhdistelmällä ajoympäristön mukaan.

Taulukko 5. Pienen jakelukuorma-auton (6 t) ja täysperävaunuyhdistelmän (60 t) ominaispäästökertoimet päästölajeittain maantie- ja katuajossa täydellä kuormalla LIPASTO:n mukaan (g/km).

 

Jakelukuorma-auto (6 t)

Täysperäv.yhd. (60 t)

päästölaji

maantie

katu

maantie

katu

hiilimonoksidi CO

0,15

0,29

0,52

2,7

hiilivedyt HC

0,032

0,091

0,1

0,36

typen oksidit NOx

1,3

1,2

6,5

14,0

hiukkaset PM

0,031

0,035

0,062

0,18

hiilidioksidi-ekv CO2e

314

385

1205

2199

kulutus

13,1

16,1

51,1

93,5

Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös