Sanasto

YMPÄRISTÖ

CH4 metaani

CNG paineistettu (liikennekäyttöön soveltuva) maakaasu

CO2-päästöt hiilidioksidipäästöt

ETA-alue Euroopan talousalue. Sen tarkoituksena on ulottaa Euroopan unionin sisämarkkinat Euroopan vapaakauppa-alueen (EFTA) maihin. ETA-alueeseen kuuluvat EU-maiden lisäksi Norja ja Islanti.

F-kaasut eräät fluoratut kasvihuonekaasut (nk. F-kaasut)

HVO Hydrotreated Vegetable Oil. Dieselpolttoaine, joka on valmistettu biomassasta (kasviöljyistä ja eläinrasvoista) vetykäsittelytekniikalla. Tällainen uusiutuva diesel soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin, voidaan käyttää myös korkeina pitoisuuksina fossiilisen dieselin seassa tai sellaisenaan.

ILPO Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

ILARI-ennuste Liikenne- ja viestintäministeriön teettämä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä koskeva perusennuste

Khk-päästöt kasvihuonekaasupäästöt

KTK-yritykset kuljetuskeskustoimintaan keskittyneet yritykset

LAL Linja-autoliitto

LIPASTO Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) ylläpitämä liikenteen päästölaskentajärjestelmä

LL Logistiikkayhdistysten Liitto

LNG nesteytetty maakaasu

LPG nestekaasu

LVM liikenne- ja viestintäministeriö

N2O typpioksididuuli

PIHI energiatehokkuussopimuksiin liittyvä seurantajärjestelmä. Kuljetusyritykset liittyvät energiatehokkuussopimukseenottamalla käyttöönsä PIHI-seurantajärjestelmän. Liittyessään sopimukseen kuljetusyritys sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä raportoimaan suoritetietonsa PIHI:iin.

PLL Paikallisliikenneliitto

SKAL Suomen Logistiikka ja Kuljetus

TEM työ- ja elinkeinoministeriö

VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

YM ympäristöministeriö