Sanasto

MERENKULKU

AFS Anti-fouling systems, AFS-yleissopimus on kansainvälinen yleissopimus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta. Kiinnittymisenestojärjestelmä tarkoittaa pinnoitetta, maalia, pintakäsittelyä, pintaa tai laitetta, jota käytetään aluksella rajoittamaan tai estämään ei-toivottujen eliöiden kiinnittymistä sen pintaan.

IMDG International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, IMDG-koodi käsittelee vaarallisten aineiden merikuljetuksia pakatussa muodossa. Pakatuksi muodoksi katsotaan myös kontit, ajoneuvot ja junavaunut. Koodiin kuuluu kolme osaa, joista ensimmäisessä ovat yleiset määräykset ja määritelmät. Toisessa osassa ovat mm. UN-numerokohtainen ja aakkosellinen aineluettelo. Kolmannesta osasta (Supplement) löytyvät erilaiset liitteet kuten hätätilaohjeet (The EmS Guide, hätätilaohjeistus ja MFAG,ensiapuohjeistus) ja kuljetusyksiköiden pakkaus- ja lastausohjeistus

IMO International Maritime Organization, Kansainvälinen merenkulkujärjestö on vuonna 1948 perustettu Yhdistyneiden kansakuntien alainen kansainvälinen merenkulun turvallisuusasioita hallinnoiva järjestö. Päätavoitteina ovat merenkulun turvallisuuden kehittäminen ja liikenteen aiheuttaman merien saastumisen ehkäiseminen.

ISM International Safety Management Code. Kansainvälisellä turvallisuusjohtamissäännöstöllä tarkoitetaan alusten turvallista toimintaa ja ympäristön pilaantumista ehkäisevää kansainvälistä turvallisuusjohtamissäännöstöä.

ISPS International Ship and Port Facility Security Code on säännöstö, jonka tavoitteena on lisätä turvallisuutta aluksilla ja satamissa.

Lippuvaltiotarkastus Lippuvaltion valvonnalla tarkoitetaan valvontaa, jonka aluksen rekisteröinyt valtio kohdistaa alukseen. Sen tarkoituksena on varmistaa, että alus täyttää IMOn yleissopimusten mukaiset vaatimukset. Lippuvaltion keskeisiä valvontavelvoitteeseen liittyviä tehtäviä ovat päätökset aluksen miehityksestä, alusten ja varustamoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien hyväksyminen sekä alusten todistusasiakirjojen myöntäminen. Myös alusten valvonta ja katsastuksista huolehtiminen kuuluu lippuvaltion tehtäviin. Katsastusten käytännön toteutuksesta vastaavat usein viranomaisten valtuuttamat luokituslaitokset.

Load Line Kansainvälinen lastimerkki, perustuu vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen. Aluksen lastiviivan (ja varalaidan) tarkoituksena on määrittää se enimmäissyväys, johon alus saadaan lastata.

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. MARPOL 73/78 –yleissopimus öljystä ja haitallisista nestemäisistä aineista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä.
NorthBAcaD - Trafi on yhdessä Aalto-yliopiston kanssa laatinut onnettomuustilastot, jotka kattavat Suomenlahden, Ahvenanmeren, Saaristomeren, Pohjanlahden sekä Saimaan vesialueet ja vuodet 1987–2013.

ParisMou Pariisin yhteistyöpöytäkirja joka kattaa Euroopan ja pohjoisen Atlantin. MOU:n jäsenmaat (27) tarkastavat, että niiden satamissa käyvät ulkomaiset alukset noudattavat IMOn määräyksiä tekemällä PSC tarkastuksia. Suomi on ollut Pariisin yhteistyöpöytäkirjan jäsen vuodesta 1982, ja on vastuussa tarkastusten suorittamisesta Suomen satamissa.

PSC Port State Control, satamavaltiotarkastukset, muodostavat kansainvälisen valvontajärjestelmän, joka koskee jäsenmaiden satamissa tai ankkuripaikoilla käyviä ulkomaisia aluksia. Valvontaa kohdistetaan valvontajärjestelmän kriteerien mukaisesti useimmiten suurehkon riskiluokan aluksiin, mutta kaikki alukset tarkastetaan vähintään kolmen vuoden välein. Vastuu siitä, että merenkulussa noudatetaan kansallisia ja kansainvälisiä säännöksiä ja määräyksiä, on merenkulunharjoittajalla. Merillä liikkuu kuitenkin huonokuntoisia aluksia, jotka voivat olla vaaraksi meriturvallisuudelle, laivaväelle ja ympäristölle. Tarkastuksia suorittavat 24 valtuutettua satamavaltiotarkastajaa (Trafi) kaikissa niissä satamissa, joissa on kansainvälistä liikennettä.

Riskiluokka Paris MoU:ssa on määritelty seitsemän kriteeriä, joiden perusteella alukset luokitellaan kolmeen eri riskiluokkaan. Menetelmän avulla viranomaisten resurssit pyritään ohjaamaan niihin aluksiin, jotka muodostavat suurimmat turvallisuusriskit. Alusten riskiluokkia tarkastelemalla voidaan arvioida, kuinka hyvin tietyllä alueella liikennöivät alukset täyttävät yleissopimusten mukaiset vaatimukset. Valvontaa kohdistetaan järjestelmän riskikriteerien mukaisesti useammin suurehkon riskiluokan aluksiin, mutta kaikki alukset tarkastetaan vähintään kolmen vuoden välein.

STCW The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers , Kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva vuoden 1978 yleissopimus siihen myöhemmin tehtyinemuutoksineen.

CNG paineistettu (liikennekäyttöön soveltuva) maakaasu

CO2-päästöt hiilidioksidipäästöt

Khk-päästöt kasvihuonekaasupäästöt

LNG nesteytetty maakaasu

LPG nestekaasu

LVM liikenne- ja viestintäministeriö

TEM työ- ja elinkeinoministeriö

YM ympäristöministeriö