Satamavaltiotarkastukset

20.07.2016

Satamavaltiotarkastukset

Port State Control eli satamavaltiotarkastukset muodostavat kansainvälisen valvontajärjestelmän, jossa kukin maa tarkastaa sen satamissa käyviä ulkomaisia aluksia. Satamavaltiotarkastusten frekvenssin ja laajuuden määrittää aluksen saama riskiluokitus, jossa on kolme eri kategoriaa: suuren turvallisuusriskin alukset, keskimääräisen turvallisuusriskin alukset ja alhaisen turvallisuusriskin alukset. Alusten riskiluokkia tarkastelemalla voidaan arvioida, kuinka hyvin tietyllä vesialueella liikennöivät alukset täyttävät kansainvälisten yleissopimusten mukaiset vaatimukset, jotka ovat lähtökohtana turvalliselle merenkululle.

Alusten satamakäynnit

Suomessa tilastoitiin noin 33 00 alusten satamakäyntiä vuonna 2015. Eri aluksia satamissa vieraili noin 1500 kappaletta. Suomen alusliikenteestä suuri osa on Itämeren satamien välistä tai Keski-Euroopan satamiin suuntautuvaa säännöllistä linjaliikennettä, jossa tyypillisesti käytetään nopeita sekä helposti lastattavia ja purettavia ro-ro-aluksia.

Kun tarkastellaan Suomessa tehtyjen satamavaltiotarkastusten perusteella alusten riskiluokituksia vuonna 2015, Suomessa tarkastettujen alusten liikennöinnistä 17,12 % tapahtui alhaisen turvallisuusriskin aluksilla. Keskimääräisen turvallisuusriskin alukset, joiden osuus oli 80,14 %, olivat vuoden suurin ryhmä. Tyypillisimpiä tähän ryhmään kuuluvia aluksia olivat kappaletavara-alukset, ro-ro-matkustaja-alukset ja konttialukset. Rahtausliiketoimintaa harjoittavien varustamoiden turvallisuustyöhön osoitetut resurssit ovat usein varsin rajalliset, mikä heijastuu sekä varustamoiden että alusten riskiluokituksiin.

Korkean riskiluokituksen saaneiden alusten osuus tarkastetuista aluksista oli vuoden selvästi pienin, ainoastaan 1,03 %. Suurin osa tämän riskiluokituksen saaneista aluksista oli joko matkustaja-aluksia tai irtolastialuksia. Loput vajaa 2 % satamakäynneistä tapahtui aluksilla, joille ei ollut määritelty riskiprofiilia.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös