Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta, Q3/2016

05.10.2016

Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta, Q3/2016

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on selvästi laskeva trendi. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa. Merkittäviksi onnettomuuksiksi luokiteltavia junaliikenteen suistumisia, törmäyksiä tai tulipaloja tapahtuu Suomessa vähän. 

Valtaosa Suomessa tapahtuvista junaliikenteen merkittävistä onnettomuuksista on tasoristeysonnettomuuksia ja allejääntionnettomuuksia. Merkittävien onnettomuuksien määrällä mitattuna tasoristeysonnettomuuksien ja allejääntien vuosittaisessa määrässä on laskeva trendi. Myös kaikkien tasoristeysonnettomuuksien määrä on pienentynyt selvästi viimeisen 15 vuoden aikana. Allejääntionnettomuuksien määräkin vaikuttaisi pienenevän, mutta todellisesta muutoksesta on vielä liian aikaista puhua.  

Hyvä turvallisuuskehitys johtuu muun muassa turvalaitteiden kehityksestä, tasoristeysten poistamisesta, työturvallisuuden lisääntyneestä huomioimisesta ja entistä paremmasta riskien hallinnasta.

Rautatieturvallisuuden positiivisesta yleiskuvasta huolimatta rautateiden turvallisuustyössä riittää useita haasteita. Tasoristeysonnettomuuksia ja allejääntejä tapahtuu Suomessa edelleen huomattavan paljon huolimatta niiden määrän pienestä laskusta. Ratatöiden ja junaliikenteen yhteensovittamisessa vuosittain tapahtuvat kymmenet vaaratilanteet muodostavat merkittävän riskin. Myös kymmenet vuosittaiset virheelliset kulkutiet ja luvattomat Seis-opasteen ohitukset saattavat johtaa merkittäviin onnettomuuksiin.

Suomen rautateiden toimijakenttään on lähivuosina tulossa suuria muutoksia. Ulkomaiset esimerkit osoittavat, että hyvä turvallisuuskehitys voi jatkua myös markkinoiden avautuessa kilpailulle, mutta tiettyjä haasteita muutos tuo mukanaan. Yhä useamman toimijan vastatessa rautateiden liikennöinnistä myös vastuu turvallisuuden hallinnasta jakaantuu yhä useammalle taholle. Epäselvyydet vastuissa ja puutteet tiedonkulussa eri toimijoiden välillä saattavat johtaa turvallisuusriskeihin. Taloudellisten tekijöiden korostuminen markkinaosuuksista kilpailtaessa saattaa johtaa myös turvallisuuskulttuuriin heikkenemiseen. Edellä mainituista seikoista johtuen rautateiden eri osapuolten väliseen yhteistyöhön sekä selkeään vastuunjakoon on kiinnitettävä jatkossa entisestä enemmän huomiota, jotta rautateiden hyvä turvallisuuskehitys voi jatkua. 

Tämän ja muiden tässä yhteydessä julkaistujen rautateiden turvallisuutta käsittelevien tekstien keskeisenä lähteenä ovat rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden vuotta 2015 käsittelevät turvallisuuskertomukset.

 

Edellinen juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös