Rautatieturvallisuus

12.09.2017

Rautatieturvallisuus

Rautatieturvallisuus on säilynyt Suomessa hyvällä tasolla vuosina 2016 ja 2017. Junaa voidaan pitää erittäin turvallisena matkustusvälineenä; vuonna 2016 junalla matkustettiin yhteensä 3,9 miljardia matkustajakilometriä eikä yhtään matkustajaa kuollut tai vakavasti loukkaantunut rautatieonnettomuuksissa.

Tasoristeyksissä, junaliikennettä tukevassa vaihtotyössä sekä radan kunnossapidossa tapahtuu kuitenkin vuosittain useita onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Lisäksi tahattomissa ja tahallisissa allejäänneissä kuolee yhteensä useita kymmeniä ihmisiä vuosittain. Näin ollen rautateiden turvallisuudessa on vielä paljon kehitettävää.

Viime vuosien vakavin rautatieonnettomuus tapahtui Siilinjärvellä 22.2.2016 auton jäädessä junan alle tasoristeyksessä. Onnettomuudessa menehtyi 3 henkilöauton kyydissä ollutta henkilöä. Yhteensä vuonna 2016 tapahtui 30 tasoristeysonnettomuutta, joista 6 luokitellaan merkittäväksi onnettomuudeksi[1] niissä tapahtuneiden henkilövahinkojen johdosta. Tasoristeysonnettomuuksissa kuoli yhteensä 7 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 2 henkilöä. Tasoristeysonnettomuuksien määrä oli hieman viiden edellisen vuoden keskiarvoa pienempi, mutta niissä tapahtui vakavia henkilövahinkoja keskiarvoa enemmän.  Vuonna 2017 on tapahtunut syyskuun alkuun mennessä 17 tasoristeysonnettomuutta ja näissä on kuollut yhteensä 6 henkilöä.

Merkittäviä törmäysonnettomuuksia tapahtui vuonna 2016 junaliikenteessä neljä, mikä on korkein merkittävien törmäysonnettomuuksien määrä Suomessa vuonna 2006 tapahtuneen EU:n yhteisten turvallisuusindikaattorien käyttöönoton jälkeen. Törmäyksistä 1 oli kalustoyksiköiden välinen törmäys ja 3 oli junan törmäyksiä esteeseen. Vakavimmat törmäysonnettomuudet olivat Oulussa 13.8.2016 tapahtunut tavarajunan törmäys raiteella seisseisiin vaunuihin sekä veturin törmääminen radalle pudonneeseen teräsrainakelaan Matkanevalla 23.3.2016. Molemmista onnettomuuksista aiheutui mittavat aineelliset vahingot.

Vuonna 2016 tapahtui yksi merkittäviä suistumisonnettomuus liikkeelle lähteneen tavarajunan suistuttua Riihimäellä 28.1.2016 raiteille jääneen pysäytyskengän vuoksi. Edellisinä vuosina merkittävien suistumisonnettomuuksien määrä on vaihdellut välillä 0-3. Vaihtotöissä tapahtuneet merkittävät onnettomuudet luokitellaan kategoriaan muut onnettomuudet. Vuonna 2016 vaihtotöissä tapahtui 3 suistumisonnettomuutta, jotka luokitellaan merkittäviksi onnettomuuksiksi aiheuttamiensa mittavien aineellisten vahinkojen johdosta. Vuonna 2017 ei ole elokuuhun mennessä tapahtunut merkittäväksi luokiteltavia suistumis- tai törmäysonnettomuuksia.

Vuonna 2016 tapahtui 4 merkittävää allejääntionnettomuutta ja 60 tahallista allejääntiä. Molemmat luvut ovat edellisten vuosien keskiarvojen tuntumassa. Myös vuonna 2017 allejääntejä on tapahtunut samassa tahdissa edellisten vuosien kanssa.

Raportoitujen vaaratilanteiden ja turvallisuuspoikkeamien määrät ovat olleet viime vuosina kasvusuunnassa. Tämä ei kuitenkaan suoraan kerro turvallisuuden heikkenemisestä poikkeamien määrän kasvun selittyessä ainakin osin raportointikulttuurin parantumisella. Tosiasia kuitenkin on, että esimerkiksi ratatyöhön ja tasoristeyksiin liittyvien vaaratilanteiden tai Seis-opasteen luvattomien ohitusten määrää ei ole saatu vähenemään toivotulla tavalla. Rautateiden turvallisuuden kehityksessä ollaankin Suomessa tilanteessa, jossa ns. matalalla riippuvat hedelmät on pääosin poimittu ja turvallisuuden jatkokehitys tullee olemaan melko hidasta.

Rautatiejärjestelmän muuttuessa yhä kompleksisemmaksi ja toimijoiden määrän lisääntyessä osaamisen hallinta, toimiva yhteistyö ja turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittyminen nousevat yhä tärkeämmiksi tekijöiksi turvallisuuden jatkuvan parantamisen varmistamisen kannalta. Hyvä tiedonkulku ja hyvien käytäntöjen jakaminen eri osapuolten välillä on välttämätöntä monitoimijaympäristön turvallisuuden kannalta. Myös vaikeina pidettävien turvallisuushaasteiden, kuten tahallisten allejääntien ja luvattoman radalla liikkumisen, hallintaan on jatkossa panostettava entistä voimakkaammin.

 

[1] ”Merkittävällä onnettomuudella” tarkoitetaan onnettomuutta, jossa on osallisena vähintään yksi liikkeessä oleva raidekulkuneuvo ja jonka seurauksena vähintään yksi henkilö kuolee tai loukkaantuu vakavasti tai jonka seurauksena syntyy merkittäviä kalustoon, rataan, muihin laitteistoihin tai ympäristöön kohdistuvia vahinkoja tai laajoja liikennehäiriöitä, verstaissa, varastoissa ja varikoilla tapahtuvia onnettomuuksia lukuun ottamatta.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös