Sanasto

RAUTATIET

JKV (Junien kulunvalvonta) varmistaa, että juna ei ylitä suurinta sallittua nopeutta sekä noudattaa opasteita ja merkkejä. JKV välittää veturinkuljettajalle tiedon opasteista ja rajoituksista sekä varmistaa näiden noudattamisen tarvittaessa pakottamalla junan jarruttamaan

Junaliikenteellä tarkoitetaan yksiköiden liikkumista junaliikenteestä annettujen määräysten mukaan.

Kiskon katkeamalla tarkoitetaan kaikkia kiskoja, jotka ovat erottuneet kahteen tai useampaan osaan, tai kaikkia kiskoja, josta on irronnut pala metallia siten, että syntyy yli 50 millimetrin pituinen ja yli 10 millimetrin syvyinen lovi kiskon pintaan.

Merkittävällä onnettomuudella tarkoitetaan onnettomuutta, jossa on osallisena vähintään yksi liikkeessä oleva raidekulkuneuvo ja jonka seurauksena vähintään yksi henkilö kuolee tai loukkaantuu vakavasti tai jonka seurauksena syntyy merkittäviä kalustoon, rataan, muihin laitteistoihin tai ympäristöön kohdistuvia vahinkoja tai laajoja liikennehäiriöitä. Tähän eivät sisälly verstaissa, varastoissa ja varikoilla tapahtuvat onnettomuudet.

OTKES Onnettomuustutkintakeskus.

Raiteen nurjahduksella tarkoitetaan sellaisia virheitä raiteen jatkumossa ja raidegeometriassa, jotka edellyttävät raiteen sulkemista tai sallitun enimmäisnopeuden alentamista turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Ratatyöllä tarkoitetaan rataverkolla tai rataverkon läheisyydessä tehtävää työtä, joka vaikuttaa liikennöinnin suorittamiseen.

Restrail (Reduction of suicides and trespasses on railway property) oli EU:n rahoittama tutkimusprojekti jossa analysoitiin rautateillä tpahtuvien allejääntien syitä ja tunnistettiin keinoja niiden vähentämiseksi.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

VAK vaarallisten aineiden kuljetus.
Vakavasti loukkaantuneella tarkoitetaan henkilöä, joka on onnettomuuden seurauksena loukkaantunut ja saanut sairaalahoitoa yli vuorokauden ajan.