Vaihtotöiden turvallisuus

26.06.2017

Vaihtotöiden turvallisuus

Vaihtotyöllä tarkoitetaan junaliikennettä tukevaa kalustoyksiköiden siirtotyötä. Vaihtotyössä tapahtuu junaliikennettä enemmän onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Junaliikenteestä poiketen vaihtotöissä teknisten turvajärjestelmien merkitys on pieni ja liikennöinnin turvallisuuden varmistaminen on vaihtotyöntekijöiden varassa. Vaihtotyössä käytettävistä pienistä nopeuksista johtuen onnettomuuksien seuraukset ovat kuitenkin tavallisesti pieniä.

Vuonna 2016 tapahtuneet vaihtotyöonnettomuudet eivät johtaneet rautateiden henkilökunnan menehtymisiin tai vakaviin loukkaantumisiin, mutta vuosittain vaihtotöissä tapahtuu muutamia vakavampia turvallisuuspoikkeamia. Yksi vuoden 2016 vaarallisimmista tilanteista tapahtui Kotkan Mussalossa 8.7.2016 VAK-vaunun törmätessä[1] raidepuskimeen. Törmäyksen seurauksena kaksi teollisuusbensiinillä kuormattua vaunua suistui ja vaurioitui. Toisen vaunun säiliöön tuli suuri painauma törmäyksen seurauksena, mutta vuotoa ei aiheutunut. Teollisuusbensiini on erittäin herkästi syttyvää ainetta ja onnettomuudesta aiheutui suuronnettomuuden uhka. Onnettomuus aiheutui vaihtotyönjohtajan ohjattua yksikköä radio-ohjaimella kohdasta, josta ei voinut nähdä raiteen päättymistä. Vaihtotyönjohtaja oletti vaunuletkan mahtuvan kyseiselle raiteelle. Vaihtotöissä on aiemminkin tapahtunut törmäyksiä samankaltaisen syyn vuoksi.

Kokonaisuudessaan vaihtotyötörmäysten määrässä on havaittavissa selkeä laskeva trendi. VR-Yhtymä Oy:n tilastojen mukaan vaihtotyössä tapahtui 66 törmäystä vuonna 2016, mikä on selvästi vähemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo 91. VR-Yhtymä Oy:n tilasto ei kata kaikkea Suomessa tehtyä vaihtotyötä, mutta se on toistaiseksi kattavin vaihtotyöpoikkemia koskeva aineisto.

Myös vaihtotöissä tapahtuvien suistumisten määrä on ollut viime vuosina selvässä laskussa ja kolmena edellisvuonna suistumisia on tapahtunut huomattavasti aiempia vuosia vähemmän. Vuonna 2016 tapahtui VR-Yhtymän tilastojen mukaan 66 suistumista. Tyypillisessä vaihtotyösuistumisessa tyhjiä vaunuja nousee kiskoilta urakiskoon pakkautuneen lumen ja jään vuoksi. Osin suistumisten määrän väheneminen selittyykin viime vuosien leudoilla ja vähälumisilla talvilla.

Hämeenlinnassa 1.3.2016 tapahtunut suistuminen luokitellaan merkittäväksi onnettomuudeksi onnettomuuden aiheutettua yli 150 000 euron edestä aineellisia vahinkoja. Onnettomuudessa vaihtotyöyksikön neljä vaunua suistui 30 km/h nopeudessa, jonka jälkeen vaunut kulkivat suistuneena jonkin matkaa aiheuttaen vaurioita mm. vaihteille ja ratapölkyille. Suistumisen aiheutti ilmeisesti vaunun pyöräkerran satulan murtuminen, joka johti pyöräkerran irtoamiseen.

Lieksassa 22.1.2016 suistui kaksi tyhjää puutavaravaunua vaihteessa vaihtotyön työntöliikkeessä. Suistuminen luokitellaan merkittäväksi onnettomuudeksi, koska se aiheutti noin 8 tuntia pitkän liikennekatkon. Muuten onnettomuuden seuraukset jäivät pieniksi. Suistuminen aiheutui vaunujen liikuttua vaihteeseen ennen kuin vaihde oli täysin lukittunut.

Vaarallisten aineiden mukana olo kasvattaa vaihtotyöhön liittyviä riskejä huomattavasti. Vuonna 2016 vaarallisia aineita oli mukana VR-Yhtymän tilaston mukaan kahdessa vaihtotyötörmäyksessä ja neljässä vaihtotyösuistumisessa. Lisäksi vaihtotöissä havaittiin kuusi vaarallisten aineiden vuotoa. Kokonaisuudessaan vaarallisiin aineisiin liittyvien vaihtotyöpoikkeamien määrä on pysynyt melko tasaisena viime vuosina.

Kotkan Mussalossa tapahtui vakava vaaratilanne vaihtotöissä 18.10.2016 vaihtotyöyksikön ylitettyä vaihtotyöalueen rajan. Vaihtotyöyksikön kuljettaja erehtyi vaihtotyöalueen rajasta ja ylitti rajan. Vaihtotyöyksikkö ajoi yhden vaihteen auki ja päätyi vastaan tulevan vaarallisia aineita kuljettavan junan kulkutielle. Junien kuljettajat havaitsivat vaaratilanteen ja pysäyttivät junat, joiden väliin jäi noin 100 metriä. Vaaratilanteen syntyä edesauttoi se, että vaihtotyöalueen rajana käytetyllä raiteella ei ole mitään pysäyttävää elementtiä eikä raidetta ole merkitty maastoon.

Vaihtotöissä tapahtuvat luvattomat Seis-opasteen ohitukset ovat merkittävä riskitekijä ja voivat aiheuttaa vaaraa myös junaliikenteelle. Vuonna 2016 vaihtotöissä tapahtui 48 luvatonta Seis-opasteen ohitusta. Vaihtotöiden luvattomien Seis-opasteen ohitusten määrä on vaihdellut viime vuosina 50 molemmin puolin eikä määrän kehityksessä ole havaittavissa selkeää trendiä.

Vaihtotöissä tapahtuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä on pitkään ollut yksi rautatieturvallisuuden keskeisiä huolenaiheita. Viime vuosina vaihtotyöpoikkeamien kokonaismäärässä on kuitenkin ollut havaittavissa selkeästi laskeva trendi joka näyttäisi jatkuvan myös vuonna 2017. Suistumisten ja törmäysten määrä on jopa puolittunut 2010-luvun alkuvuosiin nähden. Viime vuosien leudot talvet selittävät muutosta etenkin suistumisten osalta. Toistaiseksi on epäselvää, onko radio-ohjatun vaihtotyön yleistymisellä osuutta poikkeamien määrän vähenemiseen. Radio-ohjaus helpottaa vaihtotöiden tekemistä ja vähentää turvallisuuskriittisen viestinnän tarvetta. Toisaalta radio-ohjatussa vaihtotyössä turvallisuudesta huolehtiminen on vain yhden henkilön vastuulla.

Tarkasteltaessa poikkeamailmoitusten perusteella tekijöitä, jotka vaihtotöissä ovat usein aiheuttamassa vaaratilanteita ja onnettomuuksia yleisimpänä tekijänä nousee esiin vaihtotyöntekijän puutteellinen tilannetietoisuus. Vaihtotyöntekijä ei syystä tai toisesta osaa tällöin huomioida kaikkia vaihtotyön turvallisuuden varmistamiseen liittyviä tekijöitä, mikä johtaa vaaratilanteen syntyyn. Toisaalta poikkeamailmoitusten joukossa on useita tapauksia, joissa vaihtotyöntekijän hyvä tilannetietoisuus ja nopea reagointi ovat estäneet vaaratilanteen kehittymisen onnettomuudeksi.

Toinen poikkeamailmoituksissa usein esiin noussut tekijä liittyy käytettäviin työtapoihin. Vaihtotyöhön liittyviä prosesseja sovelletaan paikoin puutteellisesti ja toisinaan prosesseissa itsessään on sellaisia puutteita, että niiden noudattaminen ei takaa vaihtotyön turvallista suorittamista. Myös Onnettomuustutkintakeskus on nostanut Mussalossa 8.7.2016 tapahtunutta törmäystä koskevassa tutkinnassaan esiin sen, että vaihtotöiden tekemisessä käytetään ohjeiden vastaisia ja turvallisuuden vaarantavia toimintatapoja. Tällaisia toimintatapoja saatetaan käyttää esimerkiksi työn nopeuttamiseksi tai mukavuudenhalusta. Vaihtotöitä nopeuttavilla epävirallisilla toimintatavoilla on rautateillä pitkät perinteet, eikä kyseisiä toimintatapoja ole saatu valvonnan avulla poistettua. Toivottavaa on, että rautateillä käynnissä oleva turvallisuuskulttuuriin panostaminen ajan kuluessa kitkee vaaralliset työtavat käytöstä pois.

 

[1] R2016-03 Säiliövaunujen törmääminen raidepuskimeen vaihtotöissä Kotkan Mussalossa 8.7.2016. Onnettomuustutkintakeskus. Tutkintaselostus R2016-03. <www.turvallisuustutkinta.fi> Haettu 5.6.2017.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös