Sanasto

TIELIIKENNE

ACEA European Automobile Manufacturers Association

AIS (The Abbreviated Injury Scale ) on vammojen vakavuusluokitus. Se on luotu Yhdysvalloissa ja se on kehitetty erityisesti liikennetapaturmissa syntyneiden vammojen luokittelua varten. Suomessa luokitusta on käytetty yksittäisissä tutkimuksissa, ja sitä käytetään liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatyössä ja Töölön sairaalan traumarekisterissä.

ETSC (European Transport Safety Council) on itsenäinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka sijaitsee Brysselissä ja jonka tavoitteena on tieliikenteen kuolemien ja loukkaantumisten vähentäminen. ETSC julkaisee liikenneturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia, tiedotteita, vertailuja ja suosituksia ja järjestää seminaareja. ETSC:n toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla.

HCT-yhdistelmä (High Capacity Transport) tarkoittaa normaalia pidempää tai raskaampaa ajoneuvoyhdistelmää tieliikenteessä, joita ei kuitenkaan pidetä erikoiskuljetuksena. Trafilla on mahdollisuus myöntää poikkeuslupia yhdistelmille, joiden massa ylittää 76 tonnia, pituus 25,25 metriä tai joihin kuuluu useampia perävaunuja. Tällaisten HCT-ajoneuvoyhdistelmien kokeilujen tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä pidempien ja raskaampien ajoneuvoyhdistelmien kehittäminen logistiikan, ympäristöystävällisyyden ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

IRTAD (the International Road Traffic and Accident Database) ja IRTAD Group (The International Traffic Safety Data and Analysis Group) on OECD:n yhteydessä toimiva työryhmä ja työryhmän ylläpitämä tietokanta. Ryhmän ja tietokannan tavoitteena on edistää kansainvälistä yhteistyötä tieliikenteen onnettomuustietojen jakamisessa ja analysoinnissa. Tietokanta sisältää onnettomuustietoja sekä altistusta kuvaavia tietoja (väestö, liikennesuorite) jäsenmaista.

 

CH4 metaani

CNG paineistettu (liikennekäyttöön soveltuva) maakaasu

CO2-päästöt hiilidioksidipäästöt

ETA-alue Euroopan talousalue. Sen tarkoituksena on ulottaa Euroopan unionin sisämarkkinat Euroopan vapaakauppa-alueen (EFTA) maihin. ETA-alueeseen kuuluvat EU-maiden lisäksi Norja ja Islanti.

F-kaasut eräät fluoratut kasvihuonekaasut (nk. F-kaasut)

HVO Hydrotreated Vegetable Oil. Dieselpolttoaine, joka on valmistettu biomassasta (kasviöljyistä ja eläinrasvoista) vetykäsittelytekniikalla. Tällainen uusiutuva diesel soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin, voidaan käyttää myös korkeina pitoisuuksina fossiilisen dieselin seassa tai sellaisenaan.

ILPO Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

ILARI-ennuste Liikenne- ja viestintäministeriön teettämä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä koskeva perusennuste

Khk-päästöt kasvihuonekaasupäästöt

KTK-yritykset kuljetuskeskustoimintaan keskittyneet yritykset

LAL Linja-autoliitto

LIPASTO Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) ylläpitämä liikenteen päästölaskentajärjestelmä

LL Logistiikkayhdistysten Liitto

LNG nesteytetty maakaasu

LPG nestekaasu

LVM liikenne- ja viestintäministeriö

N2O typpioksididuuli

PIHI energiatehokkuussopimuksiin liittyvä seurantajärjestelmä. Kuljetusyritykset liittyvät energiatehokkuussopimukseenottamalla käyttöönsä PIHI-seurantajärjestelmän. Liittyessään sopimukseen kuljetusyritys sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä raportoimaan suoritetietonsa PIHI:iin.

PLL Paikallisliikenneliitto

SKAL Suomen Logistiikka ja Kuljetus

TEM työ- ja elinkeinoministeriö

VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

YM ympäristöministeriö